REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, działający pod adresem www.daysy.pl
prowadzony jest przez firmę B-C Spółka Jawna W. Demiańczyk, K.Michaluk
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Karola Marcinkowskiego 4/6, NIP 955-22-25-948
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000301617
numer telefonu przedsiębiorstwa 914645604
numer faksu przedsiębiorstwa 914645604
adres e-mail przedsiębiorstwa daysy@daysy.pl

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.daysy.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie 914645604. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Złożenie zamówienia jest związane z obowiązkiem zapłaty ceny za zamówione towary.

2. Ceny. Towary oferowane w sklepie internetowym objęte są obowiązkiem zapłaty. Ceny wszystkich towarów umieszczonych w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w PLN. Przy pełnym opisie towaru dodatkowo podana jest również cena netto. W formularzu zamówienia podawana jest zarówno cena netto, jak i brutto. Ceny towarów z potwierdzonego e-mailem zamówienia nie mogą ulec zmianie.

3. Realizacja zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zarejestrowaniu zgłoszenia przez system i po e-mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez operatora sklepu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzja Klienta co do sposobu realizacji zamówienia powinna zostać podjęta w terminie 24 h od chwili otrzymania informacji o stanie zamówienia i przesłana operatorowi sklepu. Brak decyzji Klienta we wskazanym powyżej terminie traktowany będzie jako anulowanie całości zamówienia. Klient otrzymuje na wskazane przez siebie konto e-mail informację o rozpoczęciu realizacji oraz w dniu wysyłki informację zawierającą numer listu przewozowego i przewidywany czas dostawy. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Czas realizacji wynosi od 1 do 7 dni roboczych dla towarów znajdujących się w magazynie sklepu, składzie celnym lub u krajowych dostawców. Czas realizacji dla towaru sprowadzanego z zagranicy na indywidualne zamówienie może przekroczyć 7 dni roboczych o czym Klient zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w wypadku opóźnienia wpływu należności za zamówiony towar. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

4. Przesyłki dostarcza: UPS - przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy.

5. Warunki dostawy. Zamówiony towar dostarczany jest na koszt Klienta tylko na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Zryczałtowany koszt wysyłki wynosi:

  • kurierem UPS 24,40 zł
  • kurierem z dostawą tego samego dnia - koszt dostawy ustalany indywidualnie.
  • dla zamówień o wartości powyżej 1.000 zł przesyłka dostarczana jest kurierem UPS na koszt B-C Spółka Jawna W. Demiańczyk, K.Michaluk

6. Płatności. Klient ponosi koszty związane z wyborem sposobu płatności za zamówiony towar. Klient przed dokonaniem wyboru sposobu płatności zostanie poinformowany o całkowitych kosztach związanych ze skorzystaniem przez niego z wybranego sposobu płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • za pobraniem, przy odbiorze towaru od kuriera,
  • przelew na podstawie faktury pro forma,
  • przez system PayU (płatności.pl),
  • poprzez system sprzedaży ratalnej Santander Consumer Bank SA.

W przypadku wybrania na zamówieniu opcji "przelew" zamówienie realizowane jest po wpłynięciu całej należności na konto B-C Spółka Jawna W.Demiańczyk, K.Michaluk.
Właściciel rachunku: B-C Spółka Jawna Waldemar Demiańczyk, Krzysztof Michaluk 71-160 Szczecin, ul. Karola Marcinkowskiego 4/6
Bank: mBank
Nr konta:

  • PLN: 47 1140 2017 0000 4902 1306 0123
  • EUR: 89 1140 2017 0000 4112 0143 4372

7. Zwrot towaru i reklamacje. Wszystkie oferowane w naszym sklepie internetowym towary objęte są 2 letnią gwarancją. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje kartę gwarancyjną wystawioną przez producenta określającą jej warunki i uprawnienia Klienta przysługujące mu w ramach gwarancji. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca przekazuje wraz z dostarczanym towarem wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Towar powinien zostać zwrócony w sposób oferowany przez Firmę B-C Sp. Jawna, w stanie nieużywanym, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i kartą gwarancyjną. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem B-C Sp. Jawna ul. Karola Marcinkowskiego 4/6 w Szczecinie. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu: osobiście do biura B-C Sp. Jawna ul. Karola Marcinkowskiego 4/6 w Szczecinie wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub wysłanie produktu do serwisu firmy na adres B-C Sp. Jawna ul. Karola Marcinkowskiego 4/6 w Szczecinie, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

8. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy B-C Sp. Jawna ul. Karola Marcinkowskiego 4/6 w Szczecinie nie są przyjmowane. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy droższy niż oferowany przez Firmę B - C Sp. Jawna nie otrzyma zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. B - C Spółka jawna jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli dostarczony towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności jeżeli towar: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których B - C Sp. Jawna zapewniała Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował B - C Sp. Jawna przy zawarciu umowy, a B - C Sp. jawna nie zgłosiła zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia, został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. B - C Sp. Jawna jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana sanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

10. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że B - C Sp. Jawna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez B - C Sp. Jawna usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez B - C Sp. Jawna. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania żądania Klienta i zwrotu towaru. B - C Sp. Jawna może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, B - C Sp. Jawna może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

12. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a B - C Sp. Jawna nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

13. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą traci on uprawniania z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał on rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie B - C Sp. Jawnej o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił B - C Sp. Jawnej niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14. B - C Sp. Jawna odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru.

15. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a B-C Spółka Jawna W.Demiańczyk, K.Michaluk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu lub specyfikacji zamówienia. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

16. Pytania i wątpliwości. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, co do zasad obowiązujących w naszym sklepie internetowym prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 914645604, e-mail do działu handlowego lub o wypełnienie formularza zapytania.

17. Jeśli po zakończeniu zamówienia, nie zgadza się ono pod względem merytoryczny, prosimy o kontakt z obsługą sklepu. Zamówienie to zostanie skorygowane, bądź uznane za nieważne.

18. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i przetwarzane będą przez sklep www.daysy.pl tylko dla celów realizacji zamówienia. Każdy klient może zażądać ich usunięcia z bazy danych sklepu www.daysy.pl

Niniejszy regulamin będzie dołączany do każdej przesyłki w formie pisemnej wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Dokumenty do pobrania:

Pouczenie oraz formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość